STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE  pokaż

Rozdział II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA  pokaż

Rozdział III - CZŁONKOWIE PTTK, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI  pokaż

Rozdział IV - NAJWYŻSZE I NACZELNE WŁADZE PTTK  pokaż

Rozdział V - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PTTK  pokaż

Rozdział VI - MAJĄTEK PTTK   pokaż

Rozdział VII - ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE PTTK  ukryj
Art. 92
Zmiany Statutu uchwala Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Art. 93
Uchwałę w sprawie rozwiązania PTTK podejmuje Walny Zjazd PTTK większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania. ukryj